Makale İçeriği
5520 Sayılı KVK Paneli
İVDB Başkanı Mehmet KOÇ'un Konuşması
Dr. Yusuf İLERİ'nin Konuşması
YMM Erdoğan SAĞLAM'ın Konuşması
Gel.Kont. Mustafa TAN'ın Konuşması
Dr. Ahmet KAVAK'ın Konuşması
Panelin Kapanışı
Tüm Sayfalar


panel8Oturumun ikinci bölümünde ilk olarak Gelirler Kontrolörü Sayın Mustafa TAN, 5520 sayılı KVK'nda Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesi konusundaki düzenlemelere yönelik bildirisini sundu. Yeni yasada dar mükellef kurumların vergileme esaslarının ayrı maddelerde düzenlendiğini, buna ilişkin hükümlerin 22-30'uncu maddeler arasında yer aldığını belirten Tan bildirisinde, kanuni merkez, iş merkezini tanımlayarak, safi kurum kazancı, indirilecek ve indirilmeyecek giderler; beyan esasları, beyanname verme zamanı, yıllık-geçici-özel beyanname uygulamalarına değgin düzenlemeler, vergi oranları, Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinin dar mükellef kurumların vegilendirilmesine yönelik farklı uygulamaları ve tevkif yoluyla vergileme esasları konusunda açıklamalarda bulundu.

Tan, Türkiye'de işyeri veya daimi temsilci vasıtasıyla elde edilen kazançların vergilemesinin tam mükellef kurumlarla aynı hükümlere tabi olduğunu, ticari ve zirai kazançlar dışında kalan kazanç ve iratlar hakkında GVK’nun bu kazanç ve iratlara ilişkin hükümlerinin uygulanacağını; Türkiye'de elde edilen kazançların beyan esasına göre ve kesinti yoluyla olmak üzere iki ayrı yöntemle vergilendirileceğini, ayrıca dar mükelleflerin yıllık kurumlar vergisi beyannamesini nisan ayının 1 ila 25'i arasında vereceklerini, özel beyannamenin ise dar mükellef kurumun kazançlarının GVK'nun mükerrer 80'nci maddesinde sayılan diğer kazanç ve iratlardan ibaret olması halinde kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verileceğini açıkladı.