Dr. Mustafa ALPASLAN
SMMM


5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Yasa gereğince; mali tatil 1 Temmuz ila 20 Temmuz arasında uygulanmaktadır.[1]   Mali tatil  dolayısıyla vergi ve muhasebe uygulamalarında süreler önemli  ölçüde etkilenmektedir [2]. Mali tatilden  kaynaklanan   uzayan sürelere 20 Temmuzdan sonra 7 gün daha eklenmektedir. Bu durumda,  mali tatilin bitimini izleyen günden itibaren süreler 7 gün daha uzayabilmektedir. [3]

Mali  tatilin getiriliş felsefesi; 3568 sayılı yasaya göre unvan almış meslek  mensuplarının  dinlenmelerinin sağlanması amacı esas alınarak  böyle bir düzenleme yapılmıştır.  Umarız meslek mensupları  mali tatil  ile istedikleri  amaca uygun  tatili yapabilsinler.  

Mali  tatil nedeniyle  genel olarak   vergi dairesi  ile ilgili  bütün bildirim, beyan ve ödemeler  otomatik  olarak  uzar. Mali  tatilin  bitiminden  sonra yani  21 Temmuzdan  itibaren  27  Temmuza kadar  ilave sürede bu  gibi ödev,  mükellefiyet ve beyanların  yerine getirilmesi  olasıdır.   Yine, kendisine  vergi ceza ihbarnamesi  tebliğ edilen  bir mükellef   bu konuda 30 günlük süre içerisinde vergi yargısına müracaat edebilir.  Dava açma süresinin son  günü 1 Temmuza  denk  gelmesi  halinde bu durumda dava açma süresi  mali tatil  dolayısıyla 27 Temmuza kadar  dava açılabilir.   Sadece burada  ilk  dava  açılacak olması dolayısıyla mali tatil   vergi mahkemesinde  dava açma süresini uzatıcı  bir etkiye sahip olmaktadır. [4] 

Ancak, vergi yargısında mali tatil ilk  dava açma ile ilgili durumlarda uzatıcı bir fonksiyona sahiptir. Ancak, itiraz veya temyiz davalarında mali tatilin  süre uzatıcı etkisi yoktur. Örneğin, vergi mahkemesinde açtığı bir davayı kaybeden bir mükellefe vergi mahkemesi kararı 03.06.2013 tarihinde tebliğ edilmiş olsun. Bu gibi durumlarda, bu karar üçlü heyet şeklinde karara bağlanmış ve Danıştay’da temyiz edilmesi gereken bir karar  olsun 1 Temmuz 2013 tarihinden  itibaren  devreye mali tatil  girmektedir. Mali tatil Danıştay’da açılacak temyiz süresini uzatıcı  bir fonksiyonu  olamaz. Örnek olayda,  bu kararın  mutlak surette 30 gün içerisinde Danıştay’da temyizi  zorunludur. Aksi  takdirde vergi mahkemesi 30 günlük süre içerisinde temyiz edilmemesi nedeniyle kesinleşir. [5] 

Diğer taraftan, yukarıdaki örnekteki vergi mahkemesi kararının  tek  hakimle verilmiş olduğunu  kabul  edersek, itiraz mercii bölge idare mahkemesi  olacağından  dolayı,  yine 30 gün içerisinde  BİM nezdinde  itiraz  yapılmalıdır.  Yine burada da  mali tatil, bölge idare mahkemesindeki  itiraz yoluyla müracaat  ile ilgili  hiçbir etkisi olamaz.               


[1] 5604 sayılı  yasa 28.3.2007 gün ve 26476 sayılı RG’de yayınlanmıştır.

[2] GÜRBOĞA Erkan – ATABEY Tuncel, Vergi Kılavuzu, İzmir SMMM Odası Yayınları, 2008, s.13

[3] SARISU Ekrem, “Mali tatil vergi  davası  açma süresini uzatır, temyiz süresini uzatmaz”, 7.7.2010, Posta Gazetesi.

[4] Bkz. GÜNEŞ Şibli, Temel  Vergi Rehberi ve Revizyon, Suryay Yayınları,  16.5.2011, s.656.

[5]  Dnş. 3. D.nin, 23.02.2009 gün  ve E:2007/3182-K:2009/461 sayılı kararları. 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com