Makale İçeriği
Maliye Okulu Mezunları Derneği Tüzüğü
Üyelik
Teşkilatlanma
Şubeler
Mali Hükümler
Son Hükümler
Geçici Yönetim Kurulu ve Kurucu Üyeler
Tüm Sayfalar
6.BÖLÜM
SON HÜKÜMLER


Madde 36. Defter ve Kayıtlar
Dernek aşağıdaki yazılı defterleri tutar:
I.Üye kayıt defteri; derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır
2Karar defteri; Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı, başkan ve üyelerce imzalanır.
3 Gelen ve giden evrak defteri, Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
4.Gelir ve gider defteri; Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterlerde gösterilir.
5.Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri; Bütçe kesin hesap ve bilanço bu deflere işlenir.
6.Demirbaş defteri; Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir,
Bu defterlerin hepsinin noterden tasdikli olması zorunludur.

Madde 37. Gelirlerin Toplanması ve Giderlerin Harcanmasında Usul
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklanma süresi özel mevzuatta gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye ve Gümrük Bakanlığınca bastırılır.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, dernek özel olarak bastırılacak alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak, bağış ve aidat kabul eder.
Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılamaz.
Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.
Dernek adına gazete dergı ve dığer basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

Madde 38. Demeğin Denetim Şekilleri
Genei merkez teşkilatı, şubelerin hiyerarşik üstü olup, her zaman denetim ve gözetim hakkına sahiptir Şubelerin ne suretle denetleneceği merkez genel kurulunca karara bağlanır. Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve dernekler tüzüğüne göre denetleme kurulları tarafından gerçekleştirilir.
Ancak dernek tüzüğünde yeterli ve açıklık bulunmayan durumlarda, üyelerle dernek organları ve görevlerine tüm dernek faaliyetleri ile ilgili işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı yönetmelikler hazırlanıp merkez genel kurulunun onayından geçirilmek suretiyle yürülüğe konulabilir.

Madde 39. Tüzük Değişikliği
Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak yeterli bir süre Önce değişiklik Önerileri yazılı olarak temsilcilere bildirilmek koşulu ile tüzükte değişiklik yapılabilir Tüzük değişikliği için toplantıya katılan üyelerin 2/3'unün oyu gereklidir.

Madde 40. Fesih Halinde Malvarlığının Tasfiye Şekli
Merkez genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Merkez kurulunun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan temsilcilerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır, ilk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde tüzüğün 12.maddesine göre ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıya katılan temsilcilerin sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan temsilcilerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi merkez yönetim kurulunca beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.
Derneğin feshi veya infisahı halinde tüm malvarlığı derneğin 3. ve 5 maddelerinde belirtilen amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulmuş vakfa, vakıf kurulmamışsa Maliye Meslek Liselerine tahsis edilmek kaydı ve şartı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına geçer.

Madde 41. Uygulanacak Hükümler
Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 42. Yürürlükten kaldırma
1985 tarihli Maliye Okulu Mezunları Derneği Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 43. Dernek Kurucuları
Dernek kurucularının adı ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgahları ve tabiyeti ekli listede gösterilmiştir.

Geçici Madde 1
Dernek üyelerinin hangi şubelerde üyelik kaydı yaptıracağı, şubelerin etkin olacağı yöreler, dernek merkezinde kayıtlı üyelerin hangi şubelere aktarılacağı hususu, tüzük ile ihdas edilen organların seçimi tüzük değişikliklerinin kabulünden sonra yapılacak olan ilk merkez genel kurulunda görüşülüp karara bağlanır.

Geçici Madde 2
Tüzük değişikliklerinin kabulünden itibaren 3 ay içinde Ankara Şubesinin kurulma çalışmalarına başlanarak, merkezde bulunan üye kayıtları bu şubeye devredilir.