Makale İçeriği
Maliye Okulu Mezunları Derneği Tüzüğü
Üyelik
Teşkilatlanma
Şubeler
Mali Hükümler
Son Hükümler
Geçici Yönetim Kurulu ve Kurucu Üyeler
Tüm Sayfalar
5.BOLÜM
MALİ HÜKÜMLER


Madde 32. Aidat Miktarı
Derneğin asıl üyelerinden 1000 (Bin) liradan az olmamak üzere aidat alınır. Merkez yönetimi kurulu her yıl başında yıllık aidat miktarını tesbit eder.
Aidatlar her ay başında peşin olarak makbuz karşılığında derneğe ödenir veya posta ile gönderilir. Yıllık aidat peşin yatırılabilir.

Madde 33. Derneğin Gelirleri
Derneğin gelirleri şunlardır.
1.Üye aidatı.
2.Dernekçe kurulacak sandık ve lokalden sağlanacak gelirler,
3.Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4.Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler,
5.Bağış ve yardımlar.
6.Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
7.Şubelerce gönderilen paylar,
8.Üyelere verilecek hediyelik eşyadan (kimlik kadı, rozet, anahtarlık gibi) elde edilecek gelirler,
9.Diğer gelirler.

Madde 34. Yardım Kabul Edilemeyecekler
Dernek siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan her hangi bir suretle yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

Madde 35. Merkez ve Şube Arası Mali ilişkiler
Şubeler birbirinden borç alıp veremez.
Şubeler üye aidatlarından elde ettikleri gelirlerin %20'si.ni, diğer gelirlerin ise %15'ini elde ettikleri dönemi izleyen yılın ocak ayı sonuna kadar genei merkeze gönderirler.
Merkez mali sıkıntısı olan şubelere mali kaynak yaratarak faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı olacağı gibi mali durumu müsait olan ve ihtiyacı olmayan şube kaynaklarını genel merkez ve diğer bir şube ihtiyacı için kullanabilir.