Makale İçeriği
Maliye Okulu Mezunları Derneği Tüzüğü
Üyelik
Teşkilatlanma
Şubeler
Mali Hükümler
Son Hükümler
Geçici Yönetim Kurulu ve Kurucu Üyeler
Tüm Sayfalar
4.BÖLÜM
ŞUBELER


Madde 26.Şubeler Kuruluşu
Dernek şube açabilir Bu amaçla dernek yönetim kurulu tarafından yetkili kılınmış şube açılacak yerdeki dernek kurma hakkı bulunan en az üç asil üye tarafından yine bu yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi meslek veya sanatı, ikametgahı ve tabiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yakıya dernek tüzüğünün iki örnek ile yetki belgesi eklenmesi zorunludur.
Kurucu kurul olağan yıllık toplantı tarihine kadar yönetim kurulu görevimde yapar. Şube kuruluşunun organları şunlardır:

1. Şube genel kurulu
2. Şube yönetim kurulu
3. Denetçi

Madde 27.Şube Genel Kurulu
Şube genel kurulu her yıl en geç Nisan ay. sonuna kadar olağan toplantısını yapar Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği  üzerine olağanüstü toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Denetçi veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa    denetçi veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirebilir.

Madde 28.Toplantı ve Karar Alma Usulü
Toplantı yen, çağrı, toplantı ve karar almaya ilişkin hususlarda tüzükte merkez genel kurulu için belirtilen hükümler uygulanır.
Ancak ;
1.Şube genel kurulunun toplantısına ait ilan gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir
2.Şube genel kurulu olağan toplantılarını merkez genel kurulundan en az on beş gün önce bitirmek zorundadır.

Madde 29.Şube Genel Kurulunun Görevleri
Şube genel kurulu aşağıda yazılı görevleri yapar :
1.Şube organlarını seçmek
2.Dernek tüzüğünde gerekli görülen değişiklik tekliflerini hazırlamak.
3.Şubenin diğer organlarının raporlarını görüşmek
4.Şubenin bütçesi ve hesaplarını görüşmek ve karara bağlamak
5.Şube için gerekli taşınmaz malların salın alınması ve mevcut taşınmaz  malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek (Bu yetkinin kullanılabilmesi için merkez yönetim kurulunun onayının alınması gerekir)
6.Mevzuatta ve bu tüzükte şube genel kurulunca yapılması öngörülen diğer görevleri yerine getirmek

Madde 30.Şube Yönetim Kurulunun Teşekkülü, Görev ve Yetkileri
Şube yönetim kurulu 5 asil 5 yedek üyeden olmak üzere genel kurulca 2 yıl süre için seçilir.
Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin aldıkları oy sayısına göre göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim kurulu aşağıda belirtilen görevleri yapar :
1. Şubeyi temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden en az ikisine yetki vermek,
2.Şubenin gelir ve gider hesaplarııîa ilişkin işlemlerini yapmak, bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3.Şube genel kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak,
4.Gerekli gördüğü hallerde merkez genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak (Bunun için üye tamsayısının 2/3 üye oyu gerekir).
5.Şube ile merkez arasında bağlantı ve işbirliği sağlamak üzere gerekli ilişki ve haberleşmeyi sürdürmek,
6.Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak.
Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan, bir sekreter ve bir sayman seçmek suretiyle görev bölümü yapar.
Yönetim kurulu şube ikametgahında en az ayda bir kez olmak üzere Önceden kararlaştırılacağı belirli gün ve saatte çağrısı ile toplanır.
Yönetim kurulu üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
Oyların eşit olması durumunda başkanın bulunduğu taraf oy çokluğunu sağlamış olur.

Madde 31.Şube Denetçisinin Görev ve Yetkileri
Derneğin asil üyeleri tarafından şube genel kurulu tarafından 1 asil 1 yedek denetçi seçilir. Denetçinin görev süresi iki yıldır, tekrar seçilebilir.  
Denetçi, şubenin her türlü çalışmalarını altı ayı geçmeyen aralıklarla dnetler ve denetim sonuçlarını yönetimi kumluna ve toplandığında genel kurula sunar. Yönetim kurulu denetçinin çalışmaları için gerekli her türlü kolaylığı sağlar.