Makale İçeriği
Maliye Okulu Mezunları Derneği Tüzüğü
Üyelik
Teşkilatlanma
Şubeler
Mali Hükümler
Son Hükümler
Geçici Yönetim Kurulu ve Kurucu Üyeler
Tüm Sayfalar
3.BÖLÜM
TEŞKİLATLANMA


Madde 11.Kuruluş
Maliye Okulu Mezunları Derneği genel merkez ve şubelerden oluşur Genel merke2 kuruluşunun organları şunlardır :
1) Genel Kurul,
2) Yönetim Kurulu,
3) Denetleme Kurulu,
4) Onur Kurulu,
5) Danışma ve inceleme Kurulu,
6) Başkanlar Kurulu.

Madde 12.Genel Kurulun Teşekkülü ve Toplanma Zamanı
Derneğin yönetim ve temsilinde en yetkili ve üst organ genel kuruldur Genel kurul, dernek üyelerinden teşekkül eder.
Genel kurul her yıl haziran ayı içinde olağan olarak yapılır.
Olağanüstü genel kurul toplantısı ise, yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin beşte birinin veya şube yönetim kurullarının yazılı isteği üzerine yapılır. Olağanüstü toplantı bu konudaki talebin yapıldığı tarihi takip eden bir ay içinde yapılır.
Genel kurula katılmak için üyeleri aidatlarını tam olarak ödemiş olmaları gerekir.

Madde 13.Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan kişilerin listesini düzenleyerek bunları davet eder. Genel kurula davet ; mektup veya en az 15 gün Önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek suretiyle yapılır Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirlenir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki zaman bir haftadan az iki aydan çok olamaz.
Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirlerine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak kişileri gösteren listede eklenir.

Madde 14.Toplantı Yeri
Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

Madde 15.Toplantı Yeter Sayısı
Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunanların yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde 16.Genel Kurulun Toplantı Usulü
Dernek genel kurulu ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel kurulca katılacak kişiler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adların karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Tüzüğün 15.maddesinde belirtilen sayı sağlanamamışsa durum bir tutanakla tesbit edilir.
Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeten kadar katip seçilir.
Toplantının yönetimi seçilmiş toplantı başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar.
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler merkez yönetim kuruluna verilir.

Madde 17.Genel Kurulda Görüşülecek Konular
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak genel kurulda bulunan kişilerin en az beşte biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 18.Genel Kurulun Görevleri ve Yetkileri
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:
1) Gündemi aynen veya değiştirerek kabul etmek,
2) Yönetim kurulunun çalışma raporunu, bilanço ve yönetim kurulunu ibra etmek.
3) Genel kurula sunulmuş bulunan şube dilekleriyle, üyelerin ileri sürecekleri teklifleri ve yönetim kurulunca yapılacak önerileri tüzük hükümlerine göre karara bağlamak,
4) Tüzük tatbikatı ve değişikliklerine taaluk eden işleri görüşerek karara bağlamak.
5) Merkez teşkilatı organlarının tüzükte seçimi kendisine bırakılan sayıda üyeleri seçmek,
6) Dernek için gerekli taşınmaz, malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,
7) Derneğin feshine karar vermek,
8) Üye aidatlarını yeniden tesbit etmek veya bu hususta yönetim kuruluna yetki vermek.
9) Mevzuatta veya dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlamak

Madde 19.Oy Kullanma ve Karar Alma Şekilleri
Oylama aksine karar alınmadıkça gizli olarak yapılır. Gizli oylamada yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları kullanılır, sayım ve döküm işleri oy verme işi tamamlandıktan sonra açık olarak yapılır.
Açık oylama ise, işaret oyu verilmek suretiyle yapılır.
Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse geçerli oyların yarıdan biı fazlasını alan tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilir.

Madde 20.Yönetim Kurulunun Teşekkülü ve Görevleri
Yönetim kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden olmak üzere genel kurulca 2 yıl süre ile seçilir. Ancak yönetim kurulu birinci yıl sonu itibariyle seçimin yenilenmesine karar verebilir. Süresi dolan üye yönetim kuruluna tekrar seçilebilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde aldığı oy adedi nazara alınarak yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yapar:
1.Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden en az ikisine yetki vermek.
2.Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve kurucularına yetki vermek.
3.Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
4.Şubelerin inşaat, satın alma, satma ve bağış toplamasına izin vermek,
5.Genel kurulu toplantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak.
6.Huzur ücreti ve yollukları tesbit etmek,
7.Gerekli gördüğü il ve bölgelerde dernekle teması sağlayacak tedbirler almak,
8.Şubelerden gelen üye kayıtlarını belirli bir sistem içinde toplamak,
9.Onur kurulu tarafından alınan karârları derhal tüm şube ve temsilcilere duyurmak ve bunların uygulanmasını sağlamak,
10.Şube çalışmalarını, hesaplarını incelemek ve denetlemek.
11.Mevzuatta ve dernek tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapmak.
Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarındaki görev bölümünü bir başkan, bir ikinci başkan, bir genel sekreter, bir sayman, bir veznedar ve iki üye şeklinde belirler.
Yönetim kurulu en az ayda bir kez dernek ikametgahında, önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır.
Yönetim kurulu üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.
Kararlar oy çokluğu ile alınır Oyların eşit olması durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur.

Madde 21. Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması
Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, yarıdan aşağı düşeıse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimliği, dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamak üzere görevlendirebilir.

Madde 22.Denetleme Kurulunun Teşekkülü, Görev ve Yetkileri
Denetleme kurulu üç asil üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca iki yıl süre için seçilir. Demeğin her türlü çalışmalarını altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetçilerin görevlerini yapabilmeleri  için  isteyecekleri her türlü  evrak,  defter ve vesikalar ile kıymetli evrakın yönelim kurulunca verilmesi zorunludur  Denetçiler denetimleri esnansında tahkiki mucip bir işle muttali olursa süratle tahkikatın yapılması için yönetim kurulu başkanlığını yazı ile haberdar ederler.

Madde 23.Onur Kurulunun Teşekkülü, Görev ve Yetkileri
Onur Kurulu Derneğin en az 15 yıllık Maliye Okulu Mezunu olan asil üyelerden genel kurulca 2 yıl için seçilecek 10 asil üyeden oluşur
Onur kurulunun görevi, dernek üyelerinin ferdi başvuruları ile merkez ve şube yönetim kurulları ile merkez ve şube denetçileri tarafından yapılacak öneriler üzerine derneğin amaçlarına aykırı hareket eden veya onur kırıcı halleri görülenlerin durumlarını inceleyip görüşerek, yapılacak işlemleı hakkında yönetim kuruluna görüş bildirmektir Onur kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan seçerek göreve başlar
Onur kurulu, aksine hüküm yoksa üyelerinin çoğunluğu ile toplanır Mevcudunun çoğunluğu ile karar verir Onur kurulunun verdiği kararlar yönetim kurulunca gerektiğinde ilgili organlara talimat verilmek suretiyle yerine getirilir.

Madde 24.Danışma ve İnceleme Kurulunun Teşekkülü, Görev ve Yetkileri
Danışma ve inceleme kurulu en az 5 yıllık Maliye Okulu Mezunu olan asil üyeler arasından genel kurulca 2 yıl için seçilecek 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur  Eksilme halinde genel kurulda en çok oyu alan yedek, asıl olarak atanır. Süresi bitenler tekrar seçilebilir Kurul üyeleri kendi aralarında bir başkan seçerek göreve başlar.
Danışma ve inceleme kurulunun görevleri şunlardır ;
a ) Yönetim kurulunca belirtilen konular hakkında görüşler bildirmek,
b ) Derneğin daha iyi yönetilmesi için önerilerde bulunmak,
c ) Üyelerin sorunlarını incelemek ve bu konuda merkez yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.
Danışma ve inceleme kurulu, yönelim kurulu başkanı veya kendi başkanının çağrısı üzerine en az yılda bir defa olmak üzere toplanır Toplanma ve karar verme sayısı salt çoğunluktur.

Madde 25.Başkanlar Kurulunun Teşekkülü, Görev ve Yetkileri
Başkanlar kurulu yönetim kurulu üyeleri ile şube başkanlarından oluşur.
Başkanlar tarafından sunulan konular, kurulda görüşülerek alınan tavsiye mahiyetindeki kararlar yönelim kuruluna bildirilir.
Kurul, yönetim kurulu başkanının başkanlığında ve onun teklifi üzerine yılda bir defadan az olamamak üzere çoğunlukla toplanır, toplantı yeter sayısının salt çoğunluğu ile karar alınır.