Makale İçeriği
Maliye Okulu Mezunları Derneği Tüzüğü
Üyelik
Teşkilatlanma
Şubeler
Mali Hükümler
Son Hükümler
Geçici Yönetim Kurulu ve Kurucu Üyeler
Tüm Sayfalar

 

2.BÖLÜM
ÜYELİK


Madde 7. Üye Olma Hakkı
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olan Maliye Okulu Mezunları, 2908 sayılı Dernekler Kanunu'nun 4. ve 16 maddelerinde belirtilen sürekli veya süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir.
Üyelik kaydı için şubelere müracaat edilir. Mezunlar birden fazla şubeye üye olamazlar Dernek merkez yönetim kurulu şubelerin üyelik için yapılan müracaatlarını en çok otuz gün içinde karara bağlayıp sonucunu ilgili şubeye bildirmek zorundadır.
Derneğe büyük malı yardım ve hizmette bulunanlar ile maliye okullarında müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlik yapmış veya yapmakta olanlar, merkez yönetim kurulunun toplanıp salt çoğunlukla vereceği karara göre fahri üyeliğe kabul edilebilirler.
Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

Madde 8. Üyelikten Çıkma
Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istediği zaman yazılı müracaatta bulunmak şartıyla üyelikten ayrılabilir. Ancak üyelikten ayrılmak için başvurduğu tarihe kadarki aidatlarını tam olarak ödemek zorundadır.

Madde 9.Üyelikten Çıkarılma
Derneğe üye olmak hakkını kaybedenlerle, haklarında çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sone erer. Dernek tüzüğüne, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket eden, dernek faaliyetlerini engelleyen, söz ve hareketleriyle dernek ve üyelerini küçük düşüren, aidatlarını bir yıl Ödemeyen ve dernek adına yetkisiz olarak hareket edenler, onur kurulunun görüşü alınarak merkez yönetim kurulu üye tam sayısının 2/3'nün kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. Bu karara karşı ilgili ilk merkez kurul toplantısı geçirilmemek koşulu ile kararın kendisine tebliğini müteakip 60 gün içinde genel kurulda görüşülmek üzere merkez yönetim kuruluna itirazda bulunabilir. Bu konudaki merkez genel kurul
kararı kesindir.
Birden fazla şubede üye olduğu tesbit edilenler hakkındaki üyelik kararı merkez yönetim kurulunca verilir. Bu karara karşı diğer kararlar için yapıldığı şekilde itiraz edilebilir.
Haklarında çıkarılma kararı verilen kişiler aidatlarını ödemek zorundadır.

Madde 10.Üyenin Hakları
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.