Makale İçeriği
Maliye Okulu Mezunları Derneği Tüzüğü
Üyelik
Teşkilatlanma
Şubeler
Mali Hükümler
Son Hükümler
Geçici Yönetim Kurulu ve Kurucu Üyeler
Tüm Sayfalar
1.BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER


Madde 1. Derneğin Adı
Derneğin adı "MALİYE OKULU MEZUNLARI DERNEĞİ" dir.

Madde 2. Derneğin Merkezi
Derneğin merkezi Ankara'dır.

Madde 3. Derneğin Amacı
Derneğin amacı Maliye Okulu Mezunlarının Atatürk İnkılap ve İlkeleri ışığında sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak, üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak ve sorunlarının çözümünde her türlü yardımda bulunmaktır.

Madde 4. Kısaltmalar
Bu tüzükte geçen;
a ) Dernek: Maliye Okulu Mezunları Derneğini,
b ) Maliye Okulu Mezunu: Derneğe üye olan Maliye Okulu ve Maliye Meslek Lisesi Mezunlarını,
ifade eder.

Madde 5. Derneğin Faaliyetleri
Dernek amacını gerçekleştirmek üzere gereken hallerde ilgili makamlardan izin almak suretiyle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a ) Üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak ve geliştirmek amacıyla konferans, sempozyum ve kurslar düzenlemek, mesleki araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını yayınlamak.
Ekonomik hayatın düzenlenmesi ve ekonomik kuruluşların kontrolleri ile ilgili kurullarda üyelerinin yer almasına yardımcı olmak.
b ) Üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek ve aralarındaki dayanışma ve birliği sağlamak için gezi ve geceler tertiplemek, folklor ve sportif faaliyetlerde bulunmak, yarışmalar düzenlemek ve bu amaçla kütüphane ve lokaller açmak,
c ) Mesleki konularda kitap, dergi, gazete ve benzeri yayınlar çıkarmak,
d ) Üyelerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetler ile kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak ağır zarar gören, muhtaç olan, evlenen üyelere, ölenin eş ve çocuklarına yardımda bulunmak amacıyla sandık kurmak,
e ) Üyeler ile bunların eş ve çocuklarından misafir veya öğrenci olanlara kalacak yer sağlanmasında yardımcı olmak veya bu amaçla misafirhane ve yurtlar açmak.Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ