Makale İçeriği
Tarihçe
2. Kuruluş
İzmir ve İstanbul'un Kuruluşu
Son Müdürlerimiz
Enver Behnan Şapolyo kimdir?
Tüm Sayfalar

24/Temmuz/1923'de Lozan anlaşmasından sonra Cumhuriyet ilan edilerek, Ankara'da hükümet merkezi oldu.

Bütün vekaletler Ankara'da faaliyetlerine devam ettiler. Cumhuriyetin ilanından sonra ilk Cumhurreisi Gazi Mustafa Kemal Paşa memlekette inkılaplar yaparken Türk maliyesinde de yeni inkılaplar yapılıyordu.

Yeni maliye memurlarını da inkılap Türkiye'sinin gençlerinden yetiştirilmek arzu edildiğinden, o zamanlar Maliye Vekili bulunan Hasan Saka zamanında bir Maliye Mektebi kurulması kararlaştırıldı.

1924 senesinde Ankara'da Saman Pazarı civarında Şengül Hamamı yanında bulunan, Sakarya Muharebesi sırasında 2 numaralı hastahane olarak kullanılan ve sonra da Türk Ocağı binası yapılan Konferans Salonunda Maliye Mektebi açıldı.

İlk müdürlüğüne de Maliye Vekaleti Zat İşleri Müdürü bulunan Cemal Gönülal ve idare işlerine bakmak üzere de Cafer Sayit Bey tayin edildiler.

Maliye Meslek Mektebinde, maliye memurlarından talebe alınarak kurs müddeti 9 ay olmak üzere tedrisata başlanıldı.

İlk mezun talebeler kur'a usulü ile memleketin muhtelif vilayet ve kasabalarına gönderildiler. 16/Eylül/1925 tarihli ve 2473 sayılı İcra Vekilleri Kararı ile mektebin unvanı Maliye Tatbikat Mektebi Alisi oldu.

Sonradan Maarif Vekaletine bu mektebin müfredat programı tetkik ettirildi. Fakat mektep bir kurs mahiyetinde olduğu anlaşıldığından derecesinin tayini bahis mevzu olamayacağı Maarif Vekaletinin 22/Eylül/1926 tarihli ve 2320/956 sayısı ile bildirildi.

Bu tarihten itibaren mektep, Maliye Meslek Mektebi olarak devam etti. Maliye Meslek Mektebi Türk Ocağı Salonunda derslerine devam ederken, eski Dahiliye Vekaletinin arkasında yeniden yapılan bir küçük binaya naklonuldu.

Burada bir müddet, tedrisattân sonra mektep Başvekalet binası yanında bulunan ve milli mücadele yıllarında postahane olan binaya nakil edildi.

Bir müddet sonra bu bina da Hukuk Fakültesi yatakhanesi olarak kullanılınca mektep, Hariciye Vekaleti yanında yeniden yapılan Hukuk Fakültesine nakledildi.

Burada tedrisata öğleden sonra 4'den 6'ya kadar devam edildi. Bu binadan sonra da Defterdarlık binasının bir kısmına naklonuldu. Evkaf apartmanının bir kısmı da yatakhane ittihaz olundu.

Mektep bu binada iken iki kısma ayrıldı. A kursu maliye memurlarından alınan talebelerden teşekkül ediyor, tedrisatı iki sene devam ediyordu.

B kısmı ise orta mektep talebelerinden imtihanla alınan talebelerden teşekkül ediyordu. Bu kısım üç senelik idi. 1943 tarihinde Maarif Vekaletinin 748 numaralı emri ile Maliye Meslek Mektebi Maliye Okulu adı ile lise derecesine muadil olarak kabul edildi. 1944 senesinde Maliye Vekili Nurullah Esat Sümer zamanında Çankırı Kapı civarında yeniden modern bir şekilde yapılan yeni binaya nakil ederek tedrisata devam edildi.

Ankara'da 1924 senesinden beri Maliye Meslek Mektebine Cemal Gönülal, Macit (?), Yusuf Kemal, Şefik Güran, Cemal Yorulmaz, Tevfik Koral; 1945 yılında da Turgut Tarhan müdür olarak hizmette bulunmuşlardır.

Maliye Okulu

 Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ