akavak

Dr. Ahmet KAVAK (YMM)

Açıklamalı Kurumlar Vergisi Kanunu
Açıklamalı Kurumlar Vergisi Kanunu kitabının Önsözünden:

3.6.1949 tarihinde kabul edilerek, 10.06.1949 tarihli ve 7229 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle 01.01.1950 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, yarım asrı geçen bir süre uygulandıktan sonra, 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere ek ve değişiklikleri ile birlikte, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 36 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu yayımlandıktan sonra ve henüz tasarı halinde iken drahmetkavak_kitapkatılmış olduğum bir kısım eğitim, panel ve konferanslarda sunduğum bildiri ve notlarım olmasına rağmen kanunun bütününü kapsayan bir doküman hazırlamam konusunda özellikle katıldığım eğitimlerde karşılaştığım talepleri değerlendirdikten sonra, eğitim amaçlı kullanılmak üzere çok detayda olmasa bile özet açıklamalı bir kurumlar vergisi kitabını, yayımlanan 1, 2, 3 ve 4 no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri ile 1 ve 2 seri no.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğleri ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı hakkında yayımlanan 27.12.2007 tarihli, 2007/12888 ve 31.03.2008 tarihli, 2008/13490 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ve indirimli kurumlar vergisi uygulamasına yönelik olarak yayımlanan 14.07.2009 tarihli, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını aynen dikkate almak suretiyle , ilk etapta kanun metni, kanun maddeleriyle ilgili kanunların maddeleri, bakanlar kurulu kararları ve genel tebliğler ile varsa Danıştay Kararları, ikinci etapta ise, genel tebliğler açıklamalarına bağlı kalınarak ve zaman zaman da kişisel görüşlerimizi belirterek kanunun yorumlanmasına yer vererek hazırladım.

Bu çalışmalar yorucu ve uzun zaman almış olsa da, işi sonlandırmanın zevkini tatmak tüm yorgunlukları unutturmuş oldu.

İnancım odur ki, yapmış olduğum bu sınırlı ve özet çalışmalar Kurumlar Vergisi Kanunu uygulamacılarının ve bu konuda eğitim alanların yararlanacakları küçük bir eğitim kitapçığı olma başarısını yakalamış olur.

Bu kitabın tüm hasılatını yapmış olduğumuz bir protokolle mensubu bulunduğum Maliye Okulu Mezunları Derneği İstanbul Şubesine devretmiş bulunmaktayım. Bu yönü ile de daha farklı bir hazzı da tatmış olmanın huzuru içinde olduğumu da belirtmek gereğini duymaktayım. 
Otuz sekiz yıldır özveriyle bütün çalışmalarımda olduğu gibi bu kitabın oluşumunda desteğini sürdüren eşim Ayten KAVAK'a, basım aşamasına kadar yardımlarını esirgemeyen Av. Mehmet KAYA'ya, baskı giderlerini karşılayan Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Aydın ŞENEL'e, baskıya hazırlanmasında katkı sağlayan asistanım Banu KARAGÜR'e ve yayında emeği geçen tüm matbaa personeline teşekkür ederim.
 Dr. Ahmet KAVAK
Yeminli Mali Müşavir
İstanbul, Şubat 2010