Vergi » YOOtheme » YOOtheme

YOOtheme

Neticeler 21 - 30 Toplam 36

YOOtheme/YOOtheme
Yazar:admin
Dr. Mustafa BULUT Dr. Mustafa Bulut, 10.05.1968 tarihinde Selvinaz ve İbrahim BULUT’un ikinci çocukları olarak Uşak, Banaz, Kızılcasöğüt’te dünyaya geldi. İlk öğrenimini 1979 yılında Kızalcasöğüt İlkokulunda, orta öğrenimini 1982 yılında Kızılcasöğüt Ortaokulunda, lise öğrenimini ise İzmir Maliye Meslek Lisesinde 1985 yılında tamamladı. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü kazanarak, 1989 yılında mezun oldu.   1989 yılında açılan Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığına giriş sınavını kazanarak Hesap Uzmanları Kurulu İzmir Grup Başkanlığına Hesap Uzman Yardımcısı olarak atandı ve 1993 yılında yapılan yeterlilik sınavında başarı göstererek Hesap Uzmanlığına atandı.   06.03.2003 tarihinde İzmir Defterdar Yardımcılığına, 03.08.2005 tarihinde Bakan onayı ile İzmir Defterdarlığına atanan Mustafa Bulut, bu görevini 15.12.2005 tarihine kadar sürdürürken, aynı zamanda 02.08.2005 tarihinde Gelir İdaresinin yeniden yapılanması çerçevesinde kurulan İzmir Vergi Dairesi Başkanlığına atandı.   1997-1999 yılları arasında A.B.D. Colarado Üniversitesinde İktisat alanında yüksek lisans ve 2001-2007 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında Doktora yaptı.   Dr. Mustafa Bulut, İngilizce bilmektedir.
Pazartesi, 22 Mart 2010 | 1306 tıklama | Yazdır | PDF |  e-Posta | Rapor
22. Sayman
YOOtheme/YOOtheme
Yazar:admin
Fatma DİKİCİ (İzmir -1993) x MOMDER İstanbul Şube Saymanı Özgeçmiş bilgileri bekleniyor...
Pazartesi, 24 Kasım 2008 | 2854 tıklama | Yazdır | PDF |  e-Posta | Rapor
23. Sayman
YOOtheme/YOOtheme
Yazar:admin
Ziya ÖZDEMİR (Ankara - 1981) Hazırlanıyor
Pazartesi, 22 Mart 2010 | 1589 tıklama | Yazdır | PDF |  e-Posta | Rapor
YOOtheme/YOOtheme
Yazar:admin
Celal ÇELİK (1985, İstanbul)   Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 14 Mayıs 1968 Medeni Hali: Evli, 1 Çocuk Babası İş Tecrübesi: Ocak 2007 - …     Değer YMM A.Ş.    İstanbul Ortak, Yönetim Kurulu Üyesi, Yeminli Mali Müşavir Mayıs 2006 – Ocak 2007   IC Yatırım Holding A.Ş.    Ankara Mali İşler Koordinatörü ve Genel Müdür Vekili Mart 2005– Nisan 2006   Eti Pazarlama ve Sanayi A.Ş.    İstanbul Mali ve İdari İşler Direktörü Ekim 2003–Mart 2005 Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı    İstanbul Başkan Aralık 2001–Ekim 2003 Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı     İstanbul Başkan Mayıs 1990– Aralık 2001 Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu İstanbul Hesap Uzmanı, Baş Hesap Uzmanı Kasım 1989- Mayıs 1990 Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,    Ankara Memur Ağustos 1985- Temmuz 1988 Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe Dairesi Başkanlığı,    Ankara Memur Eğitim: 1974 – 1979    Şehit Mevlüt Meriç İlkokulu    Ankara 1979 – 1982    Osman Hamdibey Ortaokulu    Ankara 1982 –1985    İstanbul Maliye Meslek Lisesi    İstanbul 1985 – 1989     AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi / İşletme Bölümü    Ankara 1998 – 2000     Boston Üniversitesi Metropolitan College    MA, ABD İşletme Finansı dalında master derecesi, ABD gelir vergisi sistemiyle ilgili ilave çalışmalar yapıldı 2004 – …      Marmara Üniversitesi İstanbul   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Doktora Programı Doktora eğitimi tez aşamasındadır.
Çarşamba, 19 Aralık 2007 | 3059 tıklama | Yazdır | PDF |  e-Posta | Rapor
25. Tarihçe
YOOtheme/YOOtheme
Yazar:admin
Yazan: Enver Behnan ŞAPOLYO 1908'de meşrutiyet inkılabı olunca memleketin muhtelif müesseselerinde ıslahat yapılmıştı. Maliye memurlarının bilgi ve tecrübeleri arttırılarak muktedir mal memurları yetiştirmek maksadı temin edilmek için merkez ve taşra memurlarına lüzumlu dersleri öğretmek üzere bir Maliye Meslek Mektebi kurulmasına karar verildi. Bu karar üzerine 1909 tarihinde Bayazıt' ta Fuat Paşa Konağı içinde bulunan Maliye Nezareti arkasında Kupon Dairesinde maliye memuru yetiştirilmek üzere ilk defa olmak üzere Maliye Mektebi açıldı. Maliye Mektebine de ilk müdür olarak İktisatçı Zühtü Bey tayin edildi. Mektebin programına da Maliye meselesini alakadar dersler konularak, bu derslerin okutulmasını da Maliye Nezareti Umum Müdürlerine verildi. Bununla beraber, umumi kültür derslerinden hukuk, iktisat, tarih, coğrafya gibi dersler de konularak, talebelerin kültür seviyelerinin yükselmesine de ehemmiyet verilmiştir. Mâliye Mektebinin idare heyeti ve muallimler ücreti için de şu tahsisat konulmuştu. 1909 bütçesine 64.200 kuruş, 1910'da 64.200; 1911'de 93.000; 1912'de 137.700; 1913'de 143.000; 1914'de 147.000; 1915'de 177.000... Maliye Mektebine talebeler, maliye memurlarından alınıyordu. Maliye Mektebi iki kurstan ibaretti. Birinci kurs 4 aylık olup, buradan çıkan talebeler tahriri musakkafat işlerine bakmak üzere yetiştiriliyordu. 1911 senesinde ise ikinci bir kurs daha açılarak bunlar hazine sınıfı, yani mal müdürü yetiştirilmek üzere kurulmuştu. Bu kurs iki senelik olup, bu kısımda muhasebecilik dersleri genişletilerek mezun olanlara yüksek mektep hakkı verilmişti. Maliye Mektebinde yetişen talebelerden, memleket büyük faideler temin etmişti. Beyazıt'taki bu Maliye Mektebi 1915 tarihine kadar yani 1.Cihan Savaşının ikinci senesine kadar devam etti. Harbin devamı yüzünden Maliye Mektebi kapalı kalarak, Maliye Nezareti bu kıymetli elemanlardan mahrum kaldı. 1918 senesinde 1. Cihan Harbinden Osmanlı İmparatorluğunun yenilmiş olarak çıkması üzerine bir daha Maliye Mektebinin açılmasına imkan kalmadı. Fakat Anadolu'da, milli mücadele başlaması üzerine bir kısım memurlar Ankara'ya kaçtılar. Nihayet 1922'de Büyük Zafer doğunca Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından kurulmuş olan vekaletler, bütün yurda mucibince hakim oldular. 24/Temmuz/1923'de Lozan anlaşmasından sonra Cumhuriyet ilan edilerek, Ankara'da hükümet merkezi oldu. Bütün vekaletler Ankara'da faaliyetlerine devam ettiler. Cumhuriyetin ilanından sonra ilk Cumhurreisi Gazi Mustafa Kemal Paşa memlekette inkılaplar yaparken Türk maliyesinde de yeni inkılaplar yapılıyordu. Yeni maliye memurlarını da inkılap Türkiye'sinin gençlerinden yetiştirilmek arzu edildiğinden, o zamanlar Maliye Vekili bulunan Hasan Saka zamanında bir Maliye Mektebi kurulması kararlaştırıldı. 1924 senesinde Ankara'da Saman Pazarı civarında Şengül Hamamı yanında bulunan, Sakarya Muharebesi sırasında 2 numaralı hastahane olarak kullanılan ve sonra da Türk Ocağı binası yapılan Konferans Salonunda Maliye Mektebi açıldı. İlk müdürlüğüne de Maliye Vekaleti Zat İşleri Müdürü bulunan Cemal Gönülal ve idare işlerine bakmak üzere de Cafer Sayit Bey tayin edildiler. Maliye Meslek Mektebinde, maliye memurlarından talebe alınarak kurs müddeti 9 ay olmak üzere tedrisata başlanıldı. İlk mezun talebeler kur'a usulü ile memleketin muhtelif vilayet ve kasabalarına gönderildiler. 16/Eylül/1925 tarihli ve 2473 sayılı İcra Vekilleri Kararı ile mektebin unvanı Maliye Tatbikat Mektebi Alisi oldu. Sonradan Maarif Vekaletine bu mektebin müfredat programı tetkik ettirildi. Fakat mektep bir kurs mahiyetinde olduğu anlaşıldığından derecesinin tayini bahis mevzu olamayacağı Maarif Vekaletinin 22/Eylül/1926 tarihli ve 2320/956 sayısı ile bildirildi. Bu tarihten itibaren mektep, Maliye Meslek Mektebi olarak devam etti. Maliye Meslek Mektebi Türk Ocağı Salonunda derslerine devam ederken, eski Dahiliye Vekaletinin arkasında yeniden yapılan bir küçük binaya naklonuldu. Burada bir müddet, tedrisattân sonra mektep Başvekalet binası yanında bulunan ve milli mücadele yıllarında postahane olan binaya nakil edildi. Bir müddet sonra bu bina da Hukuk Fakültesi yatakhanesi olarak kullanılınca mektep, Hariciye Vekaleti yanında yeniden yapılan Hukuk Fakültesine nakledildi. Burada tedrisata öğleden sonra 4'den 6'ya kadar devam edildi. Bu binadan sonra da Defterdarlık binasının bir kısmına naklonuldu. Evkaf apartmanının bir kısmı da yatakhane ittihaz olundu. Mektep bu binada iken iki kısma ayrıldı. A kursu maliye memurlarından alınan talebelerden teşekkül ediyor, tedrisatı iki sene devam ediyordu. B kısmı ise orta mektep talebelerinden imtihanla alınan talebelerden teşekkül ediyordu. Bu kısım üç senelik idi. 1943 tarihinde Maarif Vekaletinin 748 numaralı emri ile Maliye Meslek Mektebi Maliye Okulu adı ile lise derecesine muadil olarak kabul edildi. 1944 senesinde Maliye Vekili Nurullah Esat Sümer zamanında Çankırı Kapı civarında yeniden modern bir şekilde yapılan yeni binaya nakil ederek tedrisata devam edildi. Ankara'da 1924 senesinden beri Maliye Meslek Mektebine Cemal Gönülal, Macit (?), Yusuf Kemal, Şefik Güran, Cemal Yorulmaz, Tevfik Koral; 1945 yılında da Turgut Tarhan müdür olarak hizmette bulunmuşlardır. İzmir Maliye Meslek Lisesi1977 Yılında İzmir Karşıyaka da kurulmuştur. İlk mezunlarını 1979-1980 yılında veren İzmir Okulumuz 1984 yılında İzmir Üçkuyular semtindeki kendi binasına taşınarak Bakanlığımızca eğitime son verilen 2003 yılına kadar 1600 kişi dolayında mezun vermiştir. Sonrasında okul binamız kurs binası olarak hizmete devam etmiştir. Okulumuzun ilk müdürü Fehmi SALIK'tır. Fehmi Bey'in müdürlüğü 1-2 yıl sürer. Sonrasında Ahmet ERGENÇ 1996 yılına kadar Okul Müdürü olarak göreve devam eder. 1996 yılında okulun kapandığı 2003 yılı Temmuzuna kadar da Müdür Vekili olarak M.Fahri ARTAN görev yapar. İstanbul Maliye Meslek Lisesi, 27 Kasım 1978 tarihinde İstanbul Defterdarlığının ikinci katında öğrenime başlar. İzmir ve İstanbul Maliye Okulllarının tarihi ve yöneticileri hakkındaki bilgiler için Öğretmenimiz Sayın M. Fahri ARTAN'a teşekkür ederiz.9 Mart 1979 tarihinde Halkalı Ziraat Meslek Lisesinin bir bölümünde eğitime devam ettikten sonra 5 Kasım 1979 günü Çapa'daki kiralık binasına taşınır ve Bakanlığımızca kapatıldığı tarih olan 31.12.1989 tarihine kadar burada eğitime devam eder. İstanbul Maliye Meslek Lisesinin ilk müdürü 7.11.1978-22.1.1981 tarihleri arasında Zeynel EROĞLU'dur. Sonra sırasıyla 22.1.1981-13.5.1981 tarihlerinde Md.Vekili olarak (Merhum) Vedat KURTSATAN, 13.5.1981-13.7.1981 tarihlerinde Müdür vekili olarak İsmail GÜÇLÜER, 13.7.1981-15.12.1981 tarihlerinde Md Vekili olarak Harun ÜNAL, 15.12.1981-1.4.1982 tarihine kadar Md.Vekili (?), 1.4.1982-4.10.1983 tarihlerinde müdür olarak M.Emin KAVASOĞLU, 4.10.1983-1.7.1987 tarihleri arasında müdür olarak Hüseyin CANBAĞ, 1.7.1987-31.12.1989 tarihlerinde Md.Vekili olarak M.Fahri ARTAN görev yapmışlardır. İstanbul Maliye Meslek Lisesi ilk mezununu 1980 --1981 yılında, son mezununu 1987-1988 eğitim öğretim döneminde olmak üzere toplam 8 dönemde 498 mezun vermiştir. Okulumuzda (Ankara) Adil Cömert, Şemsettin Ataman, Fevzi Kırbıyık, Seher Amiklioğlu ve Ataman Aydınlı; (İstanbul) Kurucu Müdür Zeynel Eroğlu, (merhum) Vedat Kurtsatan, İsmail Güçlüer, Emin Kavasoğlu ve Hüseyin Canbağ; (İzmir) Fehmi SALIK, Ahmet ERGENÇ ve M. Fahri ARTAN okul müdürü olarak görev yapmışlardır. Ankara Maliye Meslek Lisesi, Eylül 1997'de kapanmış ve öğrenciler İzmir Maliye Meslek Lisesine nakledilmiştir. 1977 yılında İzmir Maliye Meslek Lisesi, 1978 yılında İstanbul Maliye Meslek Lisesi kurulmuş; ancak İstanbul Maliye Meslek Lisesi 1989 yılında, İzmir Maliye Meslek Lisesi ise 2003 yılında kapatılmıştır. İstanbul Maliye Okulunda müdürlük görevini yürütenler konusundaki ek bilgiyi e-posta ile ileten Sayın Ahmet AK'a teşekkür ederiz. Enver Behnan Şapolyo kimdir? Maliye Okulları için 3 ciltlik Türkiye Tarihi ders kitabının yazarı Enver Behnan Şapolyo, 1900 tarihinde İstanbul'un Koca Mustafa Paşa semtinde, Beyçayırı Sokağı'nda doğmuştur. Büyük babası Afyonkarahisar mutasarrıfı Salih Bey, babası eski Maarif Nezareti Meclisi Kebir ve Muayene azasından Fevzi Bey'dir. Fevzi Bey 1908 tarihinde İstanbulda "Protesto" adında bir gazete neşretmiştir. Enver Behnan Şapolyo, Maliye Okulları için 3 ciltlik Türkiye Tarihi ders kitabının yazarıdır. Aynı zamanda El Adil adlı Arapça bir gazetede de başmuhabirlik yapmıştır. Birçok da eserleri vardır. Bunlardan Teşkilat-ı Avalim, Sarf-ı Arabi adlı eserleri basılmıştır. Tarihi Hürriyet, Hikmet-i Hukukun Tarihi, Miyar-ı Hukuk ve Cebri Ala adlı eserleri vardır. Birçok da mecmualara yazılar yazmıştır. Fevzi Bey büyük Türk alimi Hoca Tahsin Efendi'nin İlm-i Ruh, Esrar-ı Abu Hava, Tarihi Tekvin, Esas-ı İlmi Heyet, adlı eserlerini önsözler ilavesiyle tab ettirmiştir. Şapolyo, ilk ve orta tahsilini İstanbul Lisesi'nde yaptıktan sonra okul tarafından [1917]] tarihinde Almanya'ya tahsile gönderilmiştir. Mütareke dolayısı ile Almanya'dan döndükten sonra öğretmen okuluna gitmiştir. Milli Mücadele'nin başlamasıyla Anadolu'ya geçerek Kağnı Kolları Komutanı olarak cepheye cephane taşıma görevini yapmıştır. Kanlı Bayrak Kuvay-ı Milliye Müfrezesinde çalışmıştır. Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesine iki yıl devamdan sonra İstanbul Üniversitesi Tarih Fakültesi'nde okumuş ve tarih öğretmeni olmuştur. İki yıl da felsefe derslerine devam etmiş, Ziya Gökalp'in Ameli İçtimayiat derslerine devam ederek Sosyolojiye çalışmıştır. Sırası ile Ankara Sultanisi, Konya Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Vefa Lisesi, Kuleli Askeri Lisesi, Maltepe Askeri Lisesi, Maarif Koleji, Türk Kuşu, Gazi Lisesi, Harp Okulu, Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu'nda İnkilap Tarihi ve Ahlak Tarihi öğretmenliğinden sonra, Türkiye'nin Turistik Özelliği ve Anıtlar Tarihi derslerini okutmuştur. Aynı zamanda Radyo Eğitim Müşaviridir. Enver Behnan Şapolyo bir yandan hocalığa devam ederken diğer yandan da gazeticilik mesleğine girmiştir. {{1922]] yılında Ankara'da neşrolunan Öğüt Gazetesi ile Yenigün Gazetelerinde muhabirlik, sonrada muharrirlik etmeye başlamıştır. Hakimiyet-i Milliye, Ulus Konya Babalık gazetelerinde çalıştıktan sonra Hüseyin Cahit Bey'in çıkarmakta olduğu Tanin gazetesinin Ankara muhabirliğini yapmıştır. 1924 tarihinde İstanbul'a gelerek Son Telgraf, Cumhuriyet, Yeni Türkiye, Vakit, Akşam, Gece Postası, İkdam - Son Telgraf, Yeni Sabah gazetelerinde muharirlik ve musahhihlik yapmıştır. 1955 yılında Zafer Gazetesi'nde çalışarak bu gazetede Tarihi makaleleriyle, Atatürk'ün Hayatı, Milli Mücadelenin iç alemi adlı tefrikaları neşredilmiştir. Aynı zamanda Ankara'da neşrolunan İnkilap, Ulus, Haber, Son Baskı Gazetelerinde de makale ve tefrikaları çıkmıştır. İstanbul'da neşrolunan Yeni Gazete, Yedigün, Büyük Gazete, Resimli Perşembe, Resimliay, Resimli Mecmua, Türk Yurdu, Kadın Yolu Mecmuası, Türk Yurdu, Köy Postası, Çocuk Ve Yuva, Gençay, Hafta, Çocuk Haftası, iller ve Belediyeler Dergisi, Önasya, Ülkemiz, Türk Kültürü, Halk Evleri Mecmuası, Ankara Belediyesi'nin neşretmekte olduğu Ankara adlı mecmualarda tarihî makaleleri ve tarihî romanları neşredilmiştir. Gazetecilite uzun seneler hizmetinden dolayı Basın Şeref kartı verilmiştir. İnkilap tarihi ile ilgili yazmış olduğu eserleri ile Türkiye ve dış memleketlerde tanınmıştır. Amerikalı birçok tarihciler Şapolyo'nun tarihi eserlerinden faydalanmışlar ve eserlerini bibliyograflarına almışlardır. Bunlardan Profesör Uriel Heyd in yazmış olduğu Foundations of Turkish Nationalism London - co - Luzac - 1950( Türk Milliyetciliğinin esasları) adlı eserden başka yine Amerika da İngilizce olarak çıkan Kemal Karpat ın Turkey's Politic 1959 Princeton University Press( Türkiye'nin Dahili Siyasetine Dair) kitabında Şapolyo'nun eserlerinden faydalanılmıştır. Aynı zamanda Amerikalı Miss Elaine D. Smith'in yazmış olduğu İngilizce Turkey: Origins of the Kemalist Movement and the Govenrment of the National Assembly Washington - 1959 yani ( Kemalizm esasları ve Büyük Millet Meclisi Hükümeti) adlı eserde, Şapolyo'dan faydalanmıştır. 10 Ağustos 1960 yılında Moskova'da toplanan 25. Enternasyonal Müsteşrikler Kongresine Moskova İlim Akademisi tarafından delege seçilerek davet edilmiştir. Enver Behnan Şapolyo'nun Gülbahar Sultan adlı edebi bir eseride Sırpça ve Hırvatça'ya tercüme edilmiştir. Şapolyo'nun Basılmış Olan Önemli Eserleri 1-- Filozof Gökalp - 1933 2-- Tarih Bakaloryası 1. cilt. ilk ve Orta Çağlar Tarihi - 1934 3-- İkinci cilt Yeniçağ Osmanlı ve cumhuriyet Devirleri - 1935 4-- Türk Soyadları - 1935 5-- Kurtuluş Edebiyatı Tarihi - 1938 6-- Onuncu Yıl - 1938 7-- Ziya Gökalp ittihat ve Terakki ve Meşrutiyet Tarihi - 1943 8-- Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi - 1944 9-- Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat devri Tarihi - 1945 10- Tarihçi Eşref Albatı - 1945 11- Velet Çelebi İzbudak - 1946 12- Karagöz'ün Tarihi - 1946 13- Osmanlı - İnkilap ve Avrupa Tarihi Özü - 1946 14- Karagözün Tekniği - 1947 15- Ziya Gökalp ve Fırka Nedir? - 1947 16- Türkiye Tarihi 3 Cilt (Maliye okulları için) - 1947 17- Müzeler Tarihi - 1948 18- Türk İnkilabı Tarihi - 1948 19- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi(Liseler için - 8 defa basılmıştır) - 1949 20- Türk Efsaneleri - 1949 21- Gazi Musa Paşa ve Silistre Müdafası - 1950 22- Hz. Ali - 1950 23- Dünya efsaneleri - 1954 24- Atatürk'ün Hayatı - 1955 25- İlk Çağ Tarihi - 1958 26- Kuvay-ı Milliye Tarihi - 1958 27- İlaveli - Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi - 1958 28- Halk ninnileri - 1958 29- Gazi Osman Paşa ve Plevne Müdafası - 1958 30- Ahlak Tarihi - 1960 31- Türk Büyükleri 1960 32- Türkiye Tarihi - 1960 33- Osmanlı Sultanları Tarihi - 1960 34- İnkilap Tarihi - 1960 35- Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi - 1964 36- Türk Menkıbeleri - 1964 37- Selçuk Han - 1966 38- Tuğrul Han - 1966 39- Melik Şah - 1966 40- Alparslan - 1966 41- Kılıç Arslan - 1966 42- Birinci Alaettin - 1966 43- Selçuk Medeniyeti - 1966 44- Kırşehir Büyükleri - 1967 45- Mustafa Kemal ve Milli Mücadelenin iç Alemi - 1967 46- İstiklal Edebiyatı Tarihi - 1968 47- Peygamberler Tarihi - 1968 48- Osmanlı İmparatorluğu Tarihi - 1968 49- Türk Gazeticiler Tarihi 50- Ahiler Tarihi 51- Türkiye Anıtlar Tarihi Şapolyo'nun bu eserlerle beraber edebi romanları ve çocuk edebiyatı neşriyatından olmak üzere 45 eseri daha vardır. Basılmamış olanlarla eserlerinin tutarı 110 cilttir. Romanlarından: Ayşim, Alp Arslan, Yayla Gülü, Yıldırım, Dede Korkut Masalları, Kılıç Arslan, Şair Nedimin Aşkı, Barbaros, Turgut Reis, Fatih İstanbul Kapılarında, Türk Masalları, Atilla, Türk Akıncıları, Ali Baba, Estergon Kalesi vardır. "http://tr.wikipedia.org/wiki/Enver_Behnan_Şapolyo" adresinden alındı.
Çarşamba, 19 Aralık 2007 | 26056 tıklama | Yazdır | PDF |  e-Posta | Rapor
YOOtheme/YOOtheme
Yazar:admin
          Sayın Celal ÇELİK Maliye Okulu Mezunları Derneği İstanbul Şb.Başkanı       Mezunlar Derneğimizin her iki yılda bir düzenlediği geleneksel vergi kongrelerinden onuncusu, 9-10 Nisan 2010 tarihinde “Küresel Kriz ve Vergi” ana başlığı altında gerçekleştirilecektir. Ülkemizin bu alandaki politikalarına ışık tutan, geleceğe ait düzenlemelerde yol gösterici bir rol üstlenen kongremizin oturum başkanları, konuk konuşmacıları ve panelistleri alanlarında uzman olan kişilerden oluşmaktadır. Etkinliğimize katılmanız gücümüze güç katacak ve bizleri onurlandıracaktır. Saygılarımızla,     Nazım TOPAL Saffet AÇIKGÖZ Genel Sekreter Genel Başkan       PROGRAM:   TÜRKİYE 10.VERGİ KONGRESİ -KÜRESEL KRİZ VE VERGİ- TARİH: 9-10 NİSAN 2010 YER: SULTANAHMET REKTÖRLÜĞÜ KONFERANS SALONU SAAT: 09:30-18:00 1.GÜN   KAYIT: 9:30-10:00 I.OTURUM:10:00-12:00   AÇILIŞ KONUŞMALARI:   1-Prof.Dr.Necla PUR-Marmara Üniversitesi Rektörü 2-Prof.Dr.Suat OKTAR-M.Ü İİBF Dekanı 3-Saffet AÇIKGÖZ-Dernek Genel Başkanı   PROTOKOL KONUŞMALARI   YEMEK ARASI: 12:00-14:00   II.OTURUM 14:00-17:30 Küresel Krizin Çıkış Nedenleri, Ülke Ekonomilerine ve Ülkelerin Vergi Gelirlerine Etkileri:   KONUK KONUŞMACI: Ersin ÖZİNCE-Bankalar Birliği Başkanı-İş Bankası Genel Md. OTURUM BAŞKANI: Sezai ONARAL-İstanbul YMMO Başkanı KONUŞMACILAR: 1-Prof.Dr. Mustafa AYSAN-İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi 2-Prof.Dr. Ayşegül MUTLU-Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi 3-Prof.Dr. Sudi APAK-Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi 4-Dr.Mahfi EĞİLMEZ-İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi 5-Mr.Gunter Spielmann-Grant Thornton İnternational-Avrupa, Afrika ve Ortadoğu Vergi Hizmetlerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi 6-Dr.Veysi SEVİĞ-Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi   TARTIŞMA: 17:30-18:00   2.GÜN III.OTURUM: 10:00-12:30 Küresel Krizin Türkiye Ekonomisine ve Vergi Politikalarına Etkileri   KONUK KONUŞMACI: Aynur BEKTAŞ-TOBB Kadın Girişimciler Meclis Başkanı OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Ömer Faruk BATIREL-M.Ü Eski Rektörü KONUŞMACILAR: 1-Prof.Dr. Güngör URAS-Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi 2-Prof.Dr. Hurşit GÜNEŞ-Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi 3-Doç.Dr. Ahmet YILMAZ-Doç.Dr. Gülay YILMAZ-Marmara Üni. Öğretim Üyesi 4-Hüseyin Perviz PUR-İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Sekreteri 5-Dr. Berra KILIÇ- Turkısh Yatırım A.Ş Genel Müdürü YEMEK ARASI: 12:30-13:30   IV-OTURUM: 13:30-15:00 21.Yüzyılda Krizsiz Bir Ekonomi İçin Çözüm Önerileri OTURUM BAŞKANI: Doç.Dr. Ahmet EROL-Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kadir HAS Üniversitesi Öğretim Üyesi KONUŞMACILAR: 1-Prof.Dr. İzzettin ÖNDER-İstanbul Üniversitesi Öğretim üyesi 2-Osman ULAGAY-Gazeteci-Yazar 3-Prof.Dr. Hayri KOZANOĞLU-Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi 4-Mustafa SÖNMEZ- Ekonomist-Yazar 5-Süleyman GENÇ-Yeminli Mali Müşavir   TARTIŞMA: 15:00-15:30   IV.OTURUM 15:00-17:30 Verginin Taraflarının Küresel Krizi Değerlendirmesi KONUK KONUŞMACI: Mehmet KOÇ-İstanbul Vergi Dairesi Başkanı OTURUM BAŞKANI: Yahya ARIKAN-İSMMMO Başkanı KONUŞMACILAR: 1- Süleyman ÇELEBİ-DİSK Genel Başkanı 2- Tanıl KÜÇÜK-İstanbul Sanayi Odası Başkanı 3- Faik YILMAZ-İst.Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı 4- Hikmet TANRIVERDİ-İTKİB Başkanı 5- Umut ORAN-TOBB Hazır Giyim Meclis Başkanı 6- Celal TOPRAK-Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı   TARTIŞMA: 17:30-18:00 KAPANIŞ       DERNEK İLETİŞİM:   Adres: Cumhuriyet Cad.Pangaltı Palas Ap. No 65 Kat 2 Elmadağ/ŞİŞLİ Tel-Faks:0212 231 05 23-231 03 94 :yuksekticaretli.org e-mail:yuksekgenelmerkez@yahoo.com
Cumartesi, 27 Mart 2010 | 2806 tıklama | Yazdır | PDF |  e-Posta | Rapor
YOOtheme/YOOtheme
Yazar:admin
Maliye Okulu Mezunları Derneği İstanbul Şubesinin xx. Olağan Genel Kurulu,  x.x.2008 cumartesi günü İTÜ Maçka Tesislerinde gerçekleştirildi. İstiklâl Marşı ve saygı duruşu ile başlanan Genel Kurulda, Hakan BİLYAN başkanlığındaki x. dönem yönetiminin faaliyet ve hesapları ibra edildikten sonra yapılan seçimde asil ve yedek üyeler aşağıdaki gibi belirlendi.  Asil Üyeler |Yedek Üyeler  Mustafa TURANÇİFTÇİ |.  Celal ÇELİK | ..  Dilek TAŞÖREN | ...  . | ....   Genel Kurul, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.
Çarşamba, 19 Aralık 2007 | 1901 tıklama | Yazdır | PDF |  e-Posta | Rapor
YOOtheme/YOOtheme
Yazar:admin
Derneğimizin 03.05.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda yönetim kurulu yedek üyeliklerine seçilen Okulumuz mezunları aşağıdaki gibidir: Gökalp TÜMER Hakan BİLYAN Hasan YAŞAR Mehmet BAŞPINAR Osman YILDIRIM
Cumartesi, 29 Kasım 2008 | 1248 tıklama | Yazdır | PDF |  e-Posta | Rapor
YOOtheme/YOOtheme
Yazar:admin
Derneğimizin 03.05.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Denetim Kurulu yedek üyeliklerine seçilen Okulumuz mezunları aşağıdaki gibidir: Ahmet KAVAK Levent DEMİRDAĞ Mustafa Kemal BULUT
Cumartesi, 29 Kasım 2008 | 1471 tıklama | Yazdır | PDF |  e-Posta | Rapor
YOOtheme/YOOtheme
Yazar:admin
Derneğimiz İzmir Şubesinin yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine seçilen Okulumuz mezunları aşağıdaki gibidir: Yönetim Kurulu Asil Üyeler Nevzat YİĞİT - Şube Başkanı Ahmet MARTİN - Başkan Yrd. Sevgi DEĞER - Başkan Yrd. Ali Alpaslan ERDEN - Sayman Sibel ÜNAL - Genel Sekreter Ali Osman UÇMAZ - Asil Üye Memet Cevdet AYDIN - Asil Üye Yedek Üyeler Fırat BALATACI Burhan YÜCEL Mehmet İLHAN Bayram BAYKOCA Erdinç BÜRÜN Denetim Kurulu Asil Üyeler Ahmet SERİN - Başkan Sadık AŞÇI - Üye Mustafa ALPASLAN - Üye Yedek Üyeler Burak Ali Han TECİM [widgetkit id=4]
Cumartesi, 29 Kasım 2008 | 12435 tıklama | Yazdır | PDF |  e-Posta | Rapor

Sayfa 3 - 4


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2018 - All rights reserved

Cumhuriyet devrinde Maliyemiz, üstünde çok çalışılmış bir konudur. Yüzyılların aksaklıklarının giderilmesi ve zamanın getirdiği esasların yerleştirilmesi, büyük emeklerle olmuştur ve daha çok emeklere ihtiyaç vardır.  Maliye Okulu gençlerinin, Maliyemizi ehliyetle işletip ilerleteceklerine inanıyorum. 06 Şubat 1947 İsmet İNÖNÜ