avoguzcetinkaya

Anayasa Mahkemesi: Vergi (ve TMSF) Borcundan Ötürü Konan Yurtdışı Çıkış Yasağı Anayasaya Aykırıdır

“Vergi Borcundan Kaynaklanan Mevcut Yurtdışı Çıkış Yasağı Uygulaması Anayasaya Ay-kı-rı-dır”

Bu başlık, yaklaşık iki yıl önce, 11.11.2005 tarihinde Legalis Platform’da yayınlanan “Anayasaya Aykırılık mı Dediniz?” isimli makalemden alıntı. Bu görüşlerim, yine Legalis Platform’un Özel Dosyalar bölümünde yayınlanan “Vergi Hukukunda Yurtdışı Çıkış Yasağı Uygulaması” isimli çalışmamda daha detaylı olarak yer alıyor.

Anılan çalışmalarımda sözkonusu yasağın hukuka ve doğal olarak da Anayasaya aykırı olduğunu savunmuştum. Pasaport Kanununun 22. maddesinden kaynaklanan bu uygulamanın Anayasaya aykırılığı görülen bir davada İstanbul 2. İdare Mahkemesince Anayasa Mahkemesine taşındı ve nihayette Anayasa Mahkemesi, 18.10.2007 tarih ve 2007/4 E, 2007/81 K sayılı kararı ile Pasaport Kanununun 22. maddesine dayandırılan uygulamayı hem vergi borçları bakımından ve hem de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na borçlar bakımından Anayasaya aykırı buldu ve iptal etti. Şimdi gerekçeli kararın yayınlanmasını bekliyoruz.

Peki, şimdi yıllarca, bu yasak nedeniyle yurtdışına çıkamadığı için zarar görmüş olanlar ne yapacak? Aslında hukuka (Anayasaya) aykırı bir uygulama nedeniyle görmüş oldukları zararın tazminini kimden, nasıl isteyecekler?

Hemen temel kuralı söyleyelim: Anayasa Mahkemesi kararları geri yürümüyor, yani karar verilinceye kadar yapılan uygulamalar “hukuka uygun” kabul ediliyor. Hatta Anayasa Mahkemesi, anılan edeniyle doğacak yasal boşluğun giderilmesi için sözkonusu iptal hükmünün yürürlüğe girmesini de 6 ay süre ile ertelemiş bulunuyor. Böyle olunca da yıllar içinde bu uygulamadan etkilenmiş olanların mağduriyetlerinin giderilebileceği bir hukuksal zemin de görünmüyor. Bir mağduriyeti önce yaratmak, sonra yaratılan bu mağduriyeti tespit etmek ama ardından da onu telafi etmeyi öngörmemek gerçek bir hukuk devletinde olmaması gereken bir durum. Yazık ki, bizdeki durum bu.

Gerçek bir hukuk devleti olmaya, sanıyorum, ilk bakışta görülen hukuka aykırılıkları gidererek başlamak en uygun yol olacak.

Av. Oğuz Çetinkaya'nın Çalışmaları
Bookletler:

* Şirket Yöneticileri İçin Vergi Uyuşmazlıkları Rehberi
* Vergi Hukukunda Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulaması
* Vergi Hukukunda İlkeler
* Vergi Hukukunda Uzlaşma

Paneller:

* Avukatın Vergilendirilmesi ve Vergi Barışı Yasası – İstanbul Barosu Paneli 2002
* Avukatlık Ortaklıklarının Vergisel Durumu - İstanbul Barosu Paneli 2002

Makaleler:

* Avukatlık Ortaklıklarının Vergilendirilmesi / İSMMMO Mali Çözüm Dergisi, Sayı 57, Aralık 2001
* Örtülü Kazanç Dağıtımında Hazine Zararının Aranması Doğru Yaklaşımdır / Yaklaşım Dergisi, Sayı 110-111, Mart-Nisan 2002
* Yargı Kararlarının Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı Uygulamasına Etkisi / Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 247, Mart 2002 (Mehmet Yıldız ile Birlikte)
* Vergi İncelemesinin Gereğinden Uzun Sürmesinde İdarenin Hukuksal Sorumluluğu / Yaklaşım Dergisi, Sayı 112, Mayıs 2002
* Şüpheli Alacak Karşılığında Güncel Sorunlar / Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 166, Temmuz 2002
* Yurtdışı İnşaat İşleri Yapan Kurumların Kazançlarının Belirlenmesi Özelinde Yurt Dışı Şube Kazançlarının Vergilendirilmesinde Kur Farkı Sorunları / Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 251, Temmuz 2002 (Mehmet Yıldız ile Birlikte)
* Katma Değer Vergisi Kanununun 29/3. Maddesindeki “Takvim Yılı” İfadesinden Ne Anlaşılması Gerektiği / Yaklaşım Dergisi
* Türk Hukukunda Yabancıların Gayrimenkul Tasarrufu ve 4916 Sayılı Yasa Değişiklikleri / E- Yaklaşım, Aralık 2003

Eğitim:

Vergi Uyuşmazlıkları - İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi (2001 - 2005)
Kaynak: www.legalisplatform.net